Oferte
Cautare dupa ID
Legislatie
Termeni juridici uzuali si definitii
Data: 2008-07-29
Antecontract 
 conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. Este deci
un acord de vointa prealabil perfectarii altui contract, acord ce are ca obiect
asumarea obligatiei de a face, adica de a perfecta ulterior contractul promis, in
conditiile convenite prin respectivul acord prealabil. 
Afini 
 persoane intre care exista legatura de afinitate. Sunt sotul si rudele celuilalt
sot. Nu sunt nici sotii intre ei si nici rudele unuia dintre soti cu rudele
celuilalt sot. (Afinitate-termen ce desemneaza legatura juridica, derivata din
casatorie, in ce priveste raporturile dintre oricare dintre soti si rudele celuilalt
sot.) 
Cadastru 
 sistem unitar si obligatoriu de evidenta tehnica, economica si juridica prin care
se realizeaza identificarea, inregistrarea, reprezentarea pe harti si planuri
cadastrale a tuturor terenurilor, precum si a celorlalte bunuri imobile de pe intreg
teritoriul tarii, indiferent de destinatia lor de proprietate. 
Carte Funciara 
 inscris oficial reprezentand unitatea de baza in sistemul de publicitate
imobiliara in cadrul caruia evidenta se tine pe imobile si nu pe proprietari. C.F se
intocmeste in mod distinct pentru fiecare imobil si cuprinde mentiuni despre toate
actele translative sau constitutive de drepturi in privinta imobilului respectiv. Se
intocmeste si se numeroteaza pe localitati. 
Capacitate de Folosinta 
 (capacitate subiectivala) A PERSOANEI FIZICE ? expresie ce desemneaza aptitudinea
individului de a avea drepturi si obligatii. Prin acest concept se exprima calitatea
omului de a fi subiect de drept sau. In alti termeni, aptitudinea sa de a fi titular
de drepturi si obligatii. 
Capacitate de Folosinta a persoanei Juridice 
 aptitudinea generala si abstracta a persoanei juridice de a avea drepturi si
obligatii care se circumscriu scopului avut in vedere la infiintarea ei. Este
inalienabila. 
Clauza Contractuala 
 stipulatie inclusa de parti, in virtutea principiului libertatii conventiilor, in
continutul contractului lor. 
Concesiune 
 operatie juridica avand ca finalitate punerea in valoare a unor activitati
economice, servicii publice, unitati de productie ale unor regii autonome si
terenuri proprietate de stat. 
Contract de Comision 
 contract in temeiul caruia o persoana fizica sau juridica numita comisionar, se
obliga fata de alta persoana (fizica sau juridica) numita comitent, sa incheie
anumite acte juridica in nume propriu, dar in contul acesteia din urma, primind
pentru serviciul respectiv o remuneratie numita comision, calculata procentual la
valoarea operatiunii realizate. 
Contract de Comodat 
 contract prin care o persoana numita comodant, remite, spre folosinta temporara,
unei alte persoane numita comodatar, un lucru cu obligatia pentru acesta din urma de
a-l restitui in natura, in individualitatea sa. 
Contract de Donatie 
 contract solemn, unilateral si cu titlu gratuit prin care una din parti, numita
donator, isi micsoreaza actual si revocabil, cu intentie liberala, patrimoniul sau
cu un drept (real sau de creanta), marind corespunzator patrimoniul celeilalte
parti, numita donatar, cu acelasi drept, fara a urmari sa primeasca ceva in schimb. 

Contract de Intretinere 
 contract in virtutea careia una din parti numita intretinut instraineaza un bun
sau plateste o suma de bani (numita capital) celeilalte parti, numita intretinator,
care se obliga in schimb, sa-i asigure intretinerea (adica toate cele necesare
traiului), pe durata intregii sale vieti, si, la deces sa o inmormanteze dupa
datina. 
Contract de Locatiune 
 contractul in virtutea caruia o persoana numita locator se obliga sa asigure altei
persoane numita locatar folosinta integrala sau partiala a unui lucru sau prestarea
unui serviciu pe o durata de timp determinata, in schimbul unui pret corespunzator. 

Contract de Mandat 
 contract in virtutea caruia o persoana numita mandatar se obliga sa faca ceva pe
seama altei persoane, numita mandant, de la care a primit o imputernicire in acest
scop. 
Contract de Renta Viagera 
 contract prin efectul caruia o persoana numita credirentier, instraineaza un bun
sau plateste o suma de bani (numita capital) catre o alta persoana numita
debirentier, care se obliga, in schimb, sa efectueze in favoarea celei dintai o
prestatie periodica in bani, numita renta viagera, pana la decesul acesteia. 
Contract de Schimb 
 contract prin care partile, numita copermutanti, dau fiecare celeilalte un lucru
pentru altul. 
Contract de Sublocatiune 
 acord de vointe in temeiul caruia locatarul care a dobandit folosinta temporara a
unui bun pe baza unui contract de locatiune subinchiriaza acel bun unui tert
(sublocatar) care se obliga sa plateasca chirie. 
Contract de Vanzare-Cumparare 
 contract prin care una din parti, numita vanzator, stramuta proprietateaunui bun
al sau asupra celeilalte parti, numita cumparator, care se obliga a plati, in
schimb, celui dintai (adica vanzatorului) o suma de bani convenita ca pret al
bunului vandut. 
Drept de Abitatie 
 drept de uz avand ca obiect o casa de locuit. In principiu, nu poate fi cedat si
nici inchiriat; prin exceptie titularul sau poate inchiria altcuiva partea din casa
pe care nu o locuieste. 
Drept de Creanta 
 exprima facultatea creditorului dintr-un raport juridic obligational de a pretinde
debitorului indeplinirea obligatiei corelative de a da, de a face sau a nu face
ceva. 
Drept de Ipoteca 
 drept real accesoriu avand ca obiect un bun imobil al debitorului sau al altei
persoane fara deposedare, care confera creditorului ipotecar dreptul de a urmari
imobilul respectiv in stapanirea oricui s-ar afla si de a fi platit cu prioritate
fata de ceilalti creditori din pretul acelui bun. 
Drept de Preemtiune 
 facultate de care se bucura o persoana de a fi preferata oricarei alte persoane la
cumpararea unui anumit bun. 
Drept de Proprietate 
 drept subiectiv, ce da expresie juridica aproprierii unui lucru intr-o anumita
forma sociala si care permite individului, entitatilor juridice colective sau
statului, ori organelor sale (centrale sau locale) sa posede sau sa foloseasca si sa
dispuna de lucrul respectiv, fie direct si nemijlocit prin putere proprie si in
interes propriu, fie indirect si nemijlocit, ca efect al punerii in valoare de catre
titularii lor a drepturilor reale principale constituite asupra lui, in cadrul si cu
respectarea legislatiei existente. 
Drept de Servitute 
 drept real imobiliar, accesoriu, perpetuu si indivizibil care dezmembreaza
proprietatea, conferind titularului sau anumite prerogative strict limitate asupra
lucrului altuia. 
Drept de Superficie 
 drept real care consta in dreptul de proprietate ce-l are o persoana numita
superficiar asupra constructiilor, plantatiilor si altor lucrari aflate pe terenul
apartinand altei persoane, teren in privinta caruia superficiarul dobandeste un
drept de folosinta. 
Drept de Uzufruct 
 drept real care confera titularului sau posesia si folosinta asupra lucrurilor ce
apartin altcuiva, precum si posibilitatea exercitarii acestor atribute in aceleasi
conditii ca si proprietarul avand insa indatorirea de a conserva substanta
lucrurilor respective. 
Evictiune 
 termen ce desemneaza pierderea de catre cumparator, in tot sau in parte, a
dreptului de proprietate asupra lucrului cumparat, sau tulburarea cumparatorului in
exercitarea prerogativelor de proprietar cu privire la acel lucru, pierdere sau
tulburare survenite ca urmare a valorificarii de catre vanzator sau de catre un tert
a unui drept care exclude, in tot sau in parte, dreptul cumparatorului referitor la
bunul respectiv. 
Gaj 
 contract accesoriu, real, unilateral si indivizibil in temeiul caruia debitorul
sau o terta persoana remite creditorului sau unui tert, un bun mobil, corporal sau
incorporal, in vederea garantarii executarii unei obligatii. 
Poprire 
 modalitate a executarii silite constand in indisponibilizarea sumelor de bani,
titlurilor de valoare sau a altor bunuri mobile, incorporale, urmaribile datorate
debitorului de catre un tert sau pe care acesta i le va datora in viitor in temeiul
unor raporturi juridice existente. 
Promisiune de Contract 
 conventia prin care una din parti sau ambele parti se obliga sa incheie in viitor
un anumit contract al carui continut esential este determinat in prezent. 
Reziliere 
 termen ce desemneaza in mod generic desfacerea contractului sinalagmatic cu
executare succesiva, producand efecte numai pentru viitor, iar nu si pentru trecut
si care este motivata prin faptul neesecutarii necorespunzatoare a contractului de
catre una din parti din cauze imputabile acesteia. 
Rezolutiunea Contractului 
 desemneaza desfiintarea cu efect retroactiv a contractului sinalagmatic cu
executare uno ictu, la cererea unei parti ca urmare a neexecutarii culpabile a
prestatiei asumata de catre cealalta parte. 
Subrogatie 
 procedeu juridic presupunand substituirea creditorului dintr-un raport juridic
obligational de catre o alta persoana care platind acestuia (creditorului initial)
datoria debitorului dobandaste calitatea de creditor al acelui debitor impreuna cu
toate drepturile pe care le avea impotriva lui creditorul platit. 
Vicii Ascunse 
 desemneaza in mod generic defectele sau deficientele calitative ale bunului
vandut, inchiriat, sau ale lucrarilor executate, care, existand in momentul predarii
bunului nu au fost cunoscute de catre dobanditor si nici nu puteau fi descoperite de
el prin mijloacele obisnuite de verificare sau receptie si care fac ca bunul sa nu
poata fi intrebuintat conform destinatiei sale ori ii micsoreaza posibilitatile de
intrebuintare in asa masura incat se poate presupune ca dobanditorul n-ar fi
contractat sau n-ar fi consimtit sa plateasca pretul contractual stabilit daca l-ar
fi cunoscut. 
Testament 
 act juridic unilateral, solemn, esentialmente personal si revocabil prin care
testatorul dispune, pentru cazul incetarii sale din viata de intreaga sa avere sau
numai de o parte din aceasta.